Alquran adalah kitab suci dan petunjuk agar manusia bahagia di dunia dan akhirat. Namun tidak semua orang mampu memahami makna ayat-ayat Alquran itu. Pengetahuan tentang sebab turunnya ayat akan membantu kita memahami kandungan ayat itu. Dengan mengetahui sebab turunnya ayat, seseorang akan dapat mengetahui akibat yang merupakan buah dari sebab itu. Beberapa ulama tidak jarang mengalami kesuitan dalam memahami makna suatu ayat Alquran. Namun ketika mereka mengetahui sebab turunnya ayat itu, sirnalah kesulitan yang menghalangi pemahaman mereka.

Oleh karena itu, sebab turunnya ayat Alquran atau Ashbabun Nuzul haruslah dipelajari oleh orang yang ingin menafsirkan ayat Alquran. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat-ayat Allah itu.

Buku ini berjudul asli Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul, dan ditulis oleh ulama terke-muka Imam Jalaluddin as-Suyuthi. Beliau merangkum dari berbagai kitab kumpulan hadits dan kitab-kitab rujukan utama, serta menyeleksi dari tafsir-tafsir para ahli riwayat.

Sangat penting mengetahui sebab-sebab turunnya ayat,karena itu merupakan sejarah bagi ayat-ayat itu. Kita akan mengetahui dan memahami makna ayat itu dan memetik hikmah dibalik suatu peristiwa.

Ibnu Taimiyyah berkata, “Pengetahuan tentang sebab turunnya ayat membantu memahami kandungan ayat tersebut. Karena dengan mengetahui sebab turunnya ayat, seseorang dapat mengetahui akibat yang merupakan buah dari sebab tersebut. Beberapa orang dari kalangan salaf tidak jarang mengalami kesulitan dalam memahami makna-makna ayat Al-Qur’an. Namun ketika mereka mengetahui sebab turunnya ayat tersebut, sirnalah kesulitan yang menghalangi pemahaman mereka.”


Iklan